မေဒါက္ၿမိဳ႕တြင္ ေရႊေရာင္ႏွင္းဆီကင္ဆာေဖာင္ေဒးရွင္း ကုသစစ္ေဆးမႈမ်ား လာေရာက္ျပဳလုပ္ | DVB