အားေကာင္းၿပီး အမွီအခုိကင္းသည့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသျဖစ္ရန္ ထရမ့္ တိုက္တြန္း | DVB