အာဆီယံညစာစားပြဲတြင္ ဧည္သည္မ်ား အံ့ၾသသြားေစသည့္ ဖိလစ္ပုိင္သမၼတ၏ သီခ်င္းဆုိဧည့္ခံမႈ (႐ုပ္သံ) | DVB