ဧရာဝတီျမစ္အတြင္း တရားမဝင္ ေက်ာက္စုပ္ယူသူမ်ားႏွင့္ ေမာ္ေတာ္မ်ား ဖမ္းဆီး | DVB