မံုရြာတြင္ ဘက္ထရီ ေမာ္တာသံုး ေဆးဖ်န္းပံုး အားသြင္းရာမွ အပူလြန္ကဲၿပီး မီးေလာင္ - DVB