ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဆႏၵျပသည့္အေနျဖင့္ ဒဗၺလင္ လြတ္ေျမာက္ေရးဆု ျပန္အပ္မည္ | DVB