ကြန္ဂုိႏုိင္ငံတြင္ ရထားတုိက္မႈျဖစ္၊ လူ ၃၃ ဦး ေသဆံုး | DVB