ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရက္သတၱပတ္လႈပ္ရွားမႈ မႏၲေလးတြင္ က်င္းပ (ဓာတ္ပုံ) | DVB