အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ပါတီ သုံးပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးပြဲ အန္အယ္လ္ဒီ႐ုံးခ်ဳပ္တြင္ က်င္းပ | DVB