၂၀၁၈ ခုတြင္ ေဆာ္ဒီအမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အားကစား႐ုံမ်ားသုိ႔ ဝင္ၾကည့္ခြင့္ျပဳမည္ | DVB