အဆိပ္ရွိ ဂ်ယ္လီငါး ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသား | DVB