ၿမိတ္ခ႐ုိင္တြင္ လူထုအျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ ဒုံးေညာင္မႈိင္းေက်းရြာအား ေရြးခ်ယ္ | DVB