သူငယ္ခ်င္းအႏုိင္ရလို႔ ႀကိဳး၀ုိင္းထဲ၀င္ ေအာင္ပြဲခံသည့္ မက္ဂရီေဂါႏွင့္ဒုိင္လူႀကီး အခ်င္းမ်ား (႐ုပ္သံ) | DVB