စစ္ကိုင္းငလ်င္ျပတ္ေရြ႕ေၾကာကုိ ရက္ပုိင္းအတြင္း စတင္ေလ့လာမည္ | DVB