ကေလးမ်ားအား ႐ိုက္ႏွက္ဆံုးမျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ လႈပ္ရွားမႈ စတင္ | DVB