ေရနစ္သည့္ကေလးကုိကယ္၍ ကုိယ္ဝန္ပ်က္ က်ခဲ့သူအား ဂုဏ္ျပဳအလႉေငြေပးအပ္ | DVB