ေက်ာက္မီးေသြးစီမံကိန္း ကန္႔ကြက္သည့္ ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းပဲြလာ လူ ၃၀၀ ေက်ာ္ တားဆီးခံရ | DVB