ခြန္တန္အား တိုင္ၾကားထားသူမ်ားကုိ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ စတင္စစ္ေဆး | DVB