ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအခြင့္အေရး အာဆီယံသေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ထုိးရန္ တင္ျပ | DVB