ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပုိင္းတြင္ ဘီးခြန္ႏွင့္ၿမိဳ႕၀င္ေၾကး ေကာက္ခံမႈမ်ားျပား | DVB