အစာလာေကၽြးသည့္ တိရစၦာန္႐ုံဝန္ထမ္းကို ဆုိက္ေဘးရီးယားက်ား တုိက္ခုိက္ | DVB