ထုိင္းအလွမယ္ေဟာင္း ေနအိမ္မွ ေပ်ာက္ဆုံးခဲ့သည့္ အိမ္ေဖာ္အေလာင္း ျပန္တူးေဖာ္စစ္ေဆး | DVB