ထိုင္းတြင္ ျခင္းလံုးခတ္ကစားသည့္ ျမန္မာ ၁၈ ဦး ေလာင္းကစားမႈျဖင့္ အဖမ္းခံရ | DVB