စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ ဧရာဝတီတိုင္းတြင္ ငလ်င္မ်ား လႈပ္ခတ္ႏုိင္ | DVB