ၿမိတ္တြင္ ေခ်ာင္းေရ ေသာက္မိ၍ လူ ၁၄ ဦး ေဆး႐ံုတင္ထားရ | DVB