မဒါဂတ္စ္ကားတြင္ ပလိပ္ေရာဂါေၾကာင့္ ၁၂၇ ဦး ေသဆုံး | DVB