ေဇာ္ဝင္းထြဋ္၊ Rဇာနည္၊ ေဝလတုိ႔ရဲ႕ ေဆးေပါင္းခတဲ့ည (ဓာတ္ပုံ) | DVB