တနသၤာရီတိုင္းတြင္ ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ ကာကြယ္ေဆးကို အဆင့္ ၂ ဆင့္ျဖင့္ ထိုးေပးမည္ | DVB