ဝင္႐ိုးစြန္း ေလေအးေတြေၾကာင့္ ျပည္နယ္တိုင္း ၃ ခုတြင္ အေအးပို | DVB