ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ မတ္ပဲက ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၄၇၀,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ တန္္ကို ၁၀,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ ပဲစင္းငံု ပဲစင္းငံုကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ တန္ကို ၆,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ေပါက္ေဈးက ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၃၂၂,၀၀၀ ရွိပါတယ္။ ပဲႀကီး ပဲႀကီးကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၂၇၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့  ဒီေန႔ေပါက္ေဈးက ၁ ပိႆာကို ၂,၆၉၅ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၃,၁၀၀  ရွိပါတယ္။ ထန္းလ်က္ ထန္းလ်က္ကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၁,၁၅၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၁,၉၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ ပိႆာကို ၂၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ၾကက္သြန္နီ ၾကက္သြန္နီကေတာ့  ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၁,၆၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၂,၂၇၅ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ ပိႆာကို ၁၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ မန္က်ည္းသီး မန္က်ည္းသီးကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၅၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ၁ ပိႆာကို ၂,၃၅၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၃,၅၀၀ ရွိပါတယ္။ အာလူး အာလူးကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၂၈၀ က်ပ္ကေန ၈၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ ပိႆာကို ၄၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္္။ စီပီေျပာင္း လား႐ိႈး ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ စီပီေျပာင္းက ၁ ပိႆာကို ၄၁၀ က်ပ္ကေန ၄၄၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ ပိႆာကို ၂၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္္။ အခု ေဖာ္ျပသြားတဲ့ ေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမၽွ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ သတင္း- AMIA

More News
Up