အသက္ ၁၄ ႏွစ္အရြယ္ ေက်ာင္းသားကို တရားစြဲ ေထာင္ခ်မႈ ဗကသ ကန္႔ကြက္႐ႈတ္ခ် | DVB