ေညာင္ေလးပင္တြင္ ေရႏုတ္ေျမာင္းမ်ား ပိတ္ဆုိ႔ထားမႈေၾကာင့္ လယ္ေျမမ်ား ေရနစ္ျမဳပ္ | DVB