ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒို္င္မွာေတာ့ မတ္ပဲက ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၄၉၀,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ တန္ကို ၂၁,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ ပဲစင္းငံု ပဲစင္းငံုကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၃၃၄,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ တန္ကို ၁၄,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္္။ ေထာပတ္ပဲ ေထာပတ္ပဲကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၈၅ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးကေတာ့ ၁ ပိႆာကို ၁,၅၆၅ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၁,၈၃၀ ရွိပါတယ္။ င႐ုတ္ပြ င႐ုတ္ပြကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၂၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ေပါက္ေဈးက ၁ ပိႆာကို ၆,၉၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၇,၈၀၀ ရွိပါတယ္။ ထန္းလ်က္ ထန္းလ်က္ေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၁,၁၇၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၁,၉၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ ပိႆာကို ၂၅ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ စီပီေျပာင္း လား႐ိႈးကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ စီပီေျပာင္းက ၁ ပိႆာကို ၁၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ေပါက္ေဈးက ၁ ပိႆာကို ၄၃၀ က်ပ္ကေန ၄၆၀ က်ပ္ ရွိပါတယ္။ ေရႊပဲသီး ေအာင္ပန္း ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ေရႊပဲသီးက ၁ ပိႆာကို ၄၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ေပါက္ေဈးကေတာ့ ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၄,၈၀၀ ရွိပါတယ္။ ပန္းေဂၚဖီ ပန္းေဂၚဖီကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပြင့္ကို ၂၀ က်ပ္ ေဈးျမင့္တက္လာၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ေပါက္ေဈးက တပြင့္ကို ၃၀၀ က်ပ္ ရွိပါတယ္။ အခု ေဖာ္ျပသြားတဲ့ ေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမၽွ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ သတင္း- AMIA

More News
Up