ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒို္င္မွာေတာ့ မတ္ပဲက ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၄၆၉,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ တန္ကို ၁၈,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္္။ ပဲစင္းငံု ပဲစင္းငံုကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၃၂၀,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ တန္ကို ၄,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္္။ ပဲႀကီး ပဲႀကီးက ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၂၆၅ က်ပ္ ေဈးတက္လာၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ေပါက္ေဈးက ၁ ပိႆာကို ၂,၆၉၅ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၃,၁၉၀ ရွိပါတယ္။ ကုလားပဲျခမ္း ကုလားပဲျခမ္းကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၂,၇၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၂,၈၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ ပိႆာကို ၂၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ၾကက္သြန္နီ ၾကက္သြန္နီကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၁၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ေပါက္ေဈးက ၁ ပိႆာကို ၁,၉၂၅ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၂,၄၇၅ က်ပ္ ရွိပါတယ္။ ေျပာင္းဆံ ေျပာင္းဆံကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၄၇၀ က်ပ္ကေန ၄၈၅ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ ပိႆာကို ၁၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ ႏွမ္းျဖဴ မႏၲေလးကုန္စည္ဒို္င္မွာေတာ့ ႏွမ္းျဖဴက ၁ အိတ္ကို ၁၀၂,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၁၁၉,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ အိတ္္ကို ၁,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ ပဲပုတ္(ဗမာ) ပဲပုတ္(ဗမာ)ကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ အိတ္ကို ၅,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ေပါက္ေဈးက ၁ အိတ္ကို ၉၅,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၁၀၀,၀၀၀ ရွိပါတယ္။ အခု ေဖာ္ျပသြားတဲ့ ေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမၽွ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ သတင္း- AMIA

More News
Up