အိုင္တီနည္းပညာအလြဲသံုးစြဲမႈကို ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းရန္ကိစၥ လႊတ္ေတာ္၌ေဆြးေႏြး | DVB