ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ မတ္ပဲက ၁ န္ကို ေငြက်ပ္ ၄၅၁,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ တန္ကို ၄,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ပဲစင္းငံု ပဲစင္းငံုကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ တန္ကို ၁၀,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ေပါက္ေဈးက ေငြက်ပ္ ၃၀၆,၀၀၀  က်ပ္ ရွိပါတယ္။ ၾကက္သြန္နီ ၾကက္သြန္နီကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၂,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၂,၅၇၅ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ ပိႆာကို ၁၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ထန္းလ်က္ ထန္းလ်က္ကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၂၅ က်ပ္ ေဈးတက္လာၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ေပါက္ေဈးက ၁ ပိႆာကို ၁,၁၇၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၁,၈၇၅ ရွိပါတယ္။ မန္က်ည္းသီး မန္က်ည္းသီးကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၁,၆၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၃,၅၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ ပိႆာကို ၁၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ႏွမ္းျဖဴ(ျခံဳ) မႏၲေလးကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ႏွမ္းျဖဴ(ျခံဳ)က ၁ အိတ္ကို ၁၂၁,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၁၂၂,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ အိတ္ကို ၁,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ ႏွမ္းနက္ ႏွမ္းနက္ကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ အိတ္ကို ၃,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ေပါက္ေဈးက ၁ အိတ္ကို ၉၅,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၁၀၅,၀၀၀ ရွိပါတယ္။ ပန္းႏွမ္း ပန္းႏွမ္းကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ အိတ္ကို ၆၁,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၆၂,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ အိတ္ကို ၁,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ အခု ေဖာ္ျပသြားတဲ့ ေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမၽွ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ သတင္း- AMIA

//
More News
Up