ရခုိင္အေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆုိ႔မႈ လက္ေတြ႔ဆန္သည့္ တုံ႔ျပန္မႈလား – အယ္ဒီတာစကားဝိုင္း (႐ုပ္သံ) | DVB