ဝမ္းတြင္းတြင္ ဆည္ေရလႊတ္မႈေၾကာင့္ ေက်းရြာအခ်ဳိ႕ ေရႀကီး၊ ေရလြတ္ရာ ေျပာင္းေရႊ႕ | DVB