အေမရိကန္ႏွင့္ ခပ္တန္းတန္းဆက္ဆံရန္ ၾသစေၾတးလ်အား ေျမာက္ကိုရီးယား တိုက္တြန္း | DVB