ေဆး႐ုံေပၚမွ လူေသအေလာင္းႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားသူနာျပဳအား ဖမ္းဆီး | DVB