တိုက္ႀကီးတြင္ ေတာဆင္႐ိုင္းထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ | DVB