ၿမိတ္ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ေခတ္မီ ေရငန္ပုစြန္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းခြင္ (ဓာတ္ပုံ) | DVB