ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတခုလုံးတြင္ ပဲစားပြဲမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာ | DVB