အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ဆံုး႐ံႈးခဲ့သည့္ ျမန္မာအလုပ္သမား ၁၀၀ ေက်ာ္ ျပန္ေရာက္ | DVB