သတင္းေထာက္မ်ားႏွွင့္အတူဖမ္းဆီးခံရသည့္ ကားသမား ၂ ဦးအမႈ ျပန္ေခၚသက္ေသေရာက္ မလာ၍ ႐ံုးျပန္ခ်ိန္း | DVB