အၾကမ္းဖက္မႈတုိက္ဖ်က္ေရး မေလး၊ အင္ဒုိႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ ပူးတြဲေလေၾကာင္းကင္းလွည့္ | DVB