အေႂကြးကိစၥေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဝန္ထမ္းအခ်င္းခ်င္း လူသတ္မႈျဖစ္ပြား | DVB