လူးဝစၥဖီဂုိကုိ ေဘာလုံးအႀကံေပးအျဖစ္ ဥေရာပေဘာလုံးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ခန္႔အပ္ - DVB