လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား တာဝန္ဝတၱရားအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ စုံစမ္းစစ္ေဆးေန | DVB