မက္ဆီအား လစာတုိး စာခ်ဳပ္သက္တမ္းတုိးရန္ ႏူးကမ့္ကြင္းအမည္ကုိ ေရာင္းရန္ စီစဥ္ | DVB